تاريخ : چهارشنبه یکم دی 1389 | 10:18 | نویسنده : خانم نعناکار- اقای یونسی

 باسمه تعالي                                                                   وزارت آموزش وپرورش                                           صفحه 1

 سؤالات درس : تاريخ معاصر ايران                         سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان                             تاريخ :   27/3/9 8                                                            نام ونام خانوادگی:                                                  مدیریت اموزش وپرورش شهرستان کاشان                          مدت : 65    دقيقه

 نام دبير: حسن پور                                            دبیرستان ومرکز پیش دانشگاهی شاهد  كاشان                          پايه : سوم               

                                                                            

بارم

سوالات

شماره

75/0

 

سوالات تشريحي:

سه پيامد پيمان سعدآباد را بنويسيد.

 

 

 

 

1

 

75/.

گروهای ضدانقلاب خواستار چه تغییراتی درانقلاب اسلامی بودند؟

 

 

 

2

75/.

طبق لایحه ی نه ماده ای کمیسیون مخصوص نفت،دولت می بایست چه اقداماتی انجام می داد؟

 

 

 

 

3

75/0

سه اقدام حزب توده درفاصله ی 25مردادتا28مرداد1332رابنویسید؟

 

 

 

4

5/.

مصدق به چه بهانه ی مجلس17رامنحل کرد،پیامد این عمل چه بود؟

 

 

 

5

5/.

هدف قراردادکنسرسیوم چه بود؟

 

 

 

6

5/0

هدف علی امینی درسیاست مبارزه با فساداداری چه بود؟

 

 

 

 

7

5/.

دواقدام رژیم پهلوی پس از سرکوب قیام 15خردادرابنویسید؟

 

 

بقیه سوالات درصفحه ی بعد

8

75/.

اهداف شاه ازبرگزاری جشن های2500ساله چه بود؟                                                                                    صفحه ی2

 

 

 

9

5/.

چراعده اي ازبازرگانان همزمان با سفر مظفرالدين شاه به اروپا درحرم حضرت عبدالعظيم تحصن كردند؟    

 

 

 

10

1

چرا پیروزی کارتر درانتخابات ریاست جمهوری امریکا شکست محمدرضا شاه تلقی شد؟

 

 

 

11

75/.

ژنرال هایزر درایران چه وظایفی رابعهده داشت؟

 

 

 

 

12

5/0

چرا شيخ فضل الله نوري مخالف مشروطه شد؟                                                                     

 

 

 

 

13

75/.

ولایت فقیه ازچه جهاتی اهمیت دارد؟

 

 

 

 

 

14

5/.

سوال مقايسه اي:                                                                                                         

1-سياست انگليس قبل وبعد از خروج نيروهاي روس از ايران را باهم مقايسه كنيد .

 

 

 

 

 

 

 

15

75/5

سوالات كوتاه پاسخ :

1-چه قرارداد نفتی رارضاشاه لغوکرد؟

2-وزیردرباررضاشاه که بود؟

3-حاكم خراسان(درزمان مظفرالدین شاه)  كه بود؟

4-كتاب حاج زين العابدين مراغه اي چه نام داشت؟

5-چرا صمصام السلطنه اخطار روس درمورد شوستر را پذيرفت ؟

6-اولين روزنامه كه درايران منتشر شد چه نام داشت؟

بقیه سوالات درصفحه ی بعد

صفحه ی3

7-برای اولین بار کدام کشور طرح کودتا علیه مصدق رامطرح کرد؟

8-سیاست حمله به مصدق توسط توسط شعبه ی امنیتی سازمان سیاتحت چه عنوانی به مرحله ی اجرادرامد؟

9-چه کسی لقب تاج بخش داشت؟

10پیمان بغداد براساس نظریه چه کسی شکل گرفت؟

11-نام سیاست جان-اف-کندی که درکشورهای جهان سوم ودرمعرض خطرکمونیست به اجرادرامد چه بود؟

12-بهانه ی شاه دربرکناری علی امینی چه بود؟

13-اصول ششگانه با چه نامی درایران اجراشد؟

14-بعدازحسنعلی منصورچه کسی نخست وزیر شد؟

15تنهاراه مبارزه به نظر گروهای چپ گرا چه بود؟

16-بنی صدر چه روزنامه ی رامنتشر می کرد؟

17-نخستین مرحله ی اختلاف میان نیروهای اصولگرا ولیبرال درجریان چه مسئله ی شدت گرفت؟

18-رئیس شورای انقلاب که بود؟

19-بهانه ی امریکا درحمله به ایران چه بود؟(حادثه ی طبس)

20نتیجه پیروزیهای پی درپی ایران درجبهه های جنگ چه بود؟

21بعدازچه حادثه ی امپراتوری عثمانی تجزیه شد؟

22-کدام رئیس جمهورعراق ادعا کرد خرمشهر قسمتی از خاک عراق است؟

23- حمله به فیضیه درزمان کدام نخست وزیر صورت گرفت؟

16

5/1

سوالات صحيح  وغلط:

1-محمد بخارائی از گروه هیئت های موتلفه ی اسلامی بود.

2-بعدازحادثه ی17شهریورازهاری به نخست وزیری رسید.

3- تظاهرات عظیم عاشورایی1357درزمان نخست وزیری ازهاری بود.

4-  پس ازاستعفای مهندس بازرگان حزب جمهوری اسلامی قدرت رابه دست گرفت.

5- بختیارآخرین نخست وزیر محمدرضاشاه بود.

6- شاپوربختیار اولین رئیس ساواک بود.

17

5/1

سوالات عيني : (تكميل كنيد )

2- اولين نشانه هاي انديشه هاي نوين ، در................................ عهد قاجار مشاهده مي شود.

3- درپی فاجعه ی سینما رکس ........................مجبوربهاستعفاشد وجعفرشریف امامی به نخست وزیری منصوب شد.

4- باجدی شدن تصویب اصول مربوط به .........................مخالفت ها با مجلس خبرگان ازسوی مخالفان بیشترشد.

5- به همین دلیل دراردیبهشت 1359شورای انقلاب به پیشنهاد..........................دانشگاه ها راموقتا تعطیل کرد.

6- مرحله ی دوم ترورها،ابعاد وسعی تری داشت.بسیاری ازترورها توسط........................انجام گرفت.

18

5/1

جواب صحيح را با ذكر شماره مشخص نماييد.

1- ایت الله قاضی طباطبایی.                                                             1-  بهبهاني                   7- محمد علي شاه 

2- وزير مستعمرات انگليس در سال 1299 شمسي                          2- تبریز                      8- شهادت رجایی وباهنر         

3- قرارداد  1907 درعصر پادشاهي او بود.                                     3- آيرون سايد                9- حزب جمهوری

4- گروه چپ التقاطی.                                                                   4- مشهد                      10- چرچيل                                                                                                                                    

5- حادثه ی 8شهریور1360 .                                                         5- چریک های فدایی خلق   11- فرقان

6- ستادخلق ترکمن                                                                     6- احمد شاه                     12- مجاهدین خلق

19

20

طراح سوال :حسن پور                                                      موفق باشيد                                                   جمع نمرات